Kuidas riigiraha.fin.ee andmete abil asutustevahelisi rahavooge vaadata

Tartu Ülikooli Infotehnoloogia mõju-uuringute keskuse (CITIS) üks tegevusi on avaandmete kasutamise populariseerimine tudengite ja avalikkuse seas. Seekord vaataks, kuidas saab kergesti kasutada riigiraha.fin.ee lehel toodud valitsussektorisse kuuluvate üksuste raamatupidamise andmeid asutustevaheliste seosete visualiseerimiseks ja analüüsimiseks. Näite toon enda lemmikuurimisvaldkonnast – Eesti tervishoiust.

Järgmisel joonisel on esitatud riigiraha andmete põhjal Eesti haiglatevahelised rahavood aastal 2013, mis on tasutud teineteisele tervishoiuteenuse osutamise eest. (Joonisel on esitatud nooled vaid juhul, kui aastased summad on suuremad kui 10 tuhat eurot.)

tulemus

Nagu arvata võiski on absoluutsummadena suuremad tervishoiuteenuste osutamise rahavood ka suuremate haiglate vahel: Lastehaiglast ja Lääne-Tallinna Keskhaiglast PERHi; PERHist ja Ida-Viru Keskhaiglast TÜ Kliinikumi: TÜ Kliinikumist PERHi ja Ida-Tallina Keskhaiglasse jne.

Selle joonise alusandmete kättesaamine ja lihtsama joonise tegemine on tegelikult imelihtne, eriti kui teil on sama nupukad ja abivalmis kolleegid nagu mul.

Joonise tegemise esimeseks sammuks on tõmmata vajalikud lähteandmed sobival kujul alla riigiraha lehelt. Näiteks kasutades järgmist otseaadressi, saab andmed CSV või Exceli kujul alla laadida hiire paremkliki abil. (href=http://riigiraha.fin.ee/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/singleobject.htm?document=Riigiraha.qvw&host=local&anonymous=true&object=CH320&select=AASTA,(2013)&select=PERIOOD,1&select=UKSUSID,015312,016303,016305,016306,100307,100308,100309,179302, 185304,310307,357301,358301,402306,561306,588303,591303,594303,599303) (NB! Kui klikid, siis oota, andmete laadimine tabelisse võtab aega ligi 10-15 sekundit!)

Ülal toodud aadressi olulisteks komponentideks on:

 • objekti nimetus (object) – Meie näites CH320, kus on toodud kõik asutuste väljaminekud. Vajatava tabeli numbri leidmine on pisut keeruline, sest nende loetelu ma ei suutnud riigiraha.fin.ee lehelt leida. Meie saime numbri esmalt otse rahandusministeeriumist. Hiljem kirjutasin Pythonis koodi, mis otsib aadressidelt tabelite moodi lehed üles ja teeb meile võimaliku tabelite sisukorra.
 • aasta (AASTA) – meie näites 2013.
 • andmete sagedus (PERIOOD) – võib olla kas aasta nagu meie näites (1), kvartal (2) või kuu (3).
 • üksused (UKSUSID), mille kohta soovime infot saada – meie näites on loetletud valitsussektorisse kuuluvate haiglate koodid. Need koodid leiab üles saldo.fin.ee-l lehel asuvast failist Tehingupartnerid.xls

Kui andmete allalaadimist tuleb teha sageli või on soov katsetada eri perioode ja üksusi, siis saab andmete allalaadimist ka mõningal määral automatiseerida. Näiteks mina jooksutasin selleks Chrome’i veebilehitsejat, mis Seleniumi abiga Pythonis automaatselt Exceli faili alla laadis (minu näitefail). Otse veebilehelt andmeid R-i mugavalt ei õnnestunud laadida. Kui mõni R-i friik selle ära lahendab, andke teada.

Allalaetud Exceli andmefail ise näeb välja järgmisel kujul:

 sisendandmedexcelis

 

Kui andmed on allalaetud, siis on vaid vaja mõne tarkvaraga neid sobivalt filtreerida ja agregeerida ning ongi tulemus käes.Kõige kiirem on seda teha muidugi Excelis tavapärase Pivot tabeliga, kasutades sobivaid filtreid.

rahavoodexcel2.png

Kuid kui analüüsi teha sageli ning tahta ka tulemusi graafiliselt kuvada, siis võib kasutada R-i abi, mida omal viisil olen allosas püüdnud teha. (Palun R-i ekspertidel olla kriitikaga leebe kuid konstruktiivne).

R-i vajalike lisapakettidena läheb vaja, midagi millega Exceli fail alla laadida, nt  readxl. Graafiku tegemiseks kasutame lisapaketti igraph. Ning andmete teisendamiseks muidugi paketti dplyr .

#Exceli importimiseks
install.packages("devtools")
devtools::install_github("hadley/readxl")
#Andmete töötlemiseks
install.packages("dplyr")
#Jooniste kuvamiseks
install.packages("igraph") 
library(readxl)
library(dplyr)
library(igraph)
#avame ülaltoodud riigiraha.fin.ee aadressilt allalaetud Exceli faili
sisendfail<-read_excel("andmed2013.xls")

Paketi igraphpuhul on vajalik, et andmed oleksid esitatud voogude failis, kus esimeses kahes veerus on objektide id tunnused, kust vood algavad ja kuhu lähevad ning soovi korral järgnevates veergudes vooge iseloomustavad näitajad.

Voogude faili struktuur

from to Voo suurus
Id1 Id2 Summa1
Id2 Id3 Summa2
Id2 Id1 Summa3

Teine fail, mida on otstarbekas kasutada, on objekte kirjeldav fail, kus esimeses veerus peab olema id tunnus ja järgmistes muud omadused, mida tahame joonisel kuvada, näiteks asutuse nimi ja suurus.

Otspunktide faili struktuur

asutuseID nimi lisatunnus
Id1 PERH Käive1
Id2 SA TÜ Käive2
Id3 ITK Käive3

Alljärgnevalt ongi tehtud riigiraha lehelt alla laetud Exceli failist mõlemad otspunktide ja voogude failid. Esmalt tuleb tähele panna, et alla laetud lähtefailis oli lisaridasid kommentaaridega või kogusummaga, millest soovime lahti saada. Seetõttu kasutame filtrit, et jätame alles vaid need read, kus on olemas meie poolt valitud aastaarv. Lisaks lühendame natuke muutujate nimesid.

Sisseloetud Exceli fail näeb R-s välja järgmine.

head(sisendfail)
## # A tibble: 6 × 10
##  Aasta  Kuu                 Üksus
##                   
## 1 Kokku Kokku                 Kokku
## 2 2013  12     179302 SA Ida-Viru Keskhaigla
## 3 2013  12 016305 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
## 4 2013  12     179302 SA Ida-Viru Keskhaigla
## 5 2013  12     179302 SA Ida-Viru Keskhaigla
## 6 2013  12       016306 SA Viljandi Haigla
## # ... with 7 more variables: Konto , Valdkond ,
## #  Tegevusala , Tehingupartner , Finantseerimisallikas ,
## #  Rahavoog , `Väljaminekud absoluutarv tuhandetes` 
#esmane puhastus
andmed%
 filter(grepl("2013", Aasta)) %>%
 select(Üksus, Tehingupartner, `Väljaminekud absoluutarv tuhandetes`, Konto)
#kui jäi puuduvaid väärtuseid sisse, viskame välja
andmed=na.omit(andmed)
#ja uued pealkirjad
colnames(andmed)<-c("yksus", "partner", "makse", "konto")

Seejärel saame valmis teha objekte kirjeldava andmestiku nodes. Jätame alles id-tunnuse, haigla nime pisut puhastatud kujul ja teeme ka haigla väljaminekute kogusumma, et pärast oleks parem joonisel kuvada haiglate suurust.

#leiame haigla suurust iseloomustava näitaja
nodes%
 select(yksus, makse) %>%
 group_by(yksus) %>%
 summarize(suurus=sum(makse))
#haigla tekstiline nimi algab peale numbrit
nodes$nimi<-substr(nodes$yksus, 7, 100)
#haigla nimest viskame välja lühendid AS, SA ja As 
nodes$nimi<-gsub("SA", "", nodes$nimi)
nodes$nimi<-gsub("AS", "", nodes$nimi)
nodes$nimi<-gsub("As ", "", nodes$nimi) 
nodes$id=substr(nodes$yksus, 1, 6) 
#ja jätame alles vajalikud muutujad ning järjestame id järgi, 
#et oleks mugav vaadata 
nodes <- nodes %>% select(id, nimi, suurus) %>% arrange(id) 
#tulemuseks on haiglate loetelu id ja väljamaksete kogusummaga (tuh eurot)
nodes
## # A tibble: 17 × 3
##    id             nimi   suurus
##                  
## 1 015312        Hiiumaa Haigla  2071.850
## 2 016303   Tartu Ülikooli Kliinikum 141248.552
## 3 016305  Põhja-Eesti Regionaalhaigla 149405.065
## 4 016306        Viljandi Haigla 14935.021
## 5 100307   Ida-Tallinna Keskhaigla  78389.361
## 6 100308  Lääne-Tallinna Keskhaigla  44014.310
## 7 100309     Tallinna Lastehaigla 19759.723
## 8 179302      Ida-Viru Keskhaigla 32389.628
## 9 185304         Narva Haigla  19080.819
## 10 310307         Pärnu Haigla 34706.197
## 11 357301         Põlva Haigla  4884.977
## 12 402306      Kuressaare Haigla  8386.363
## 13 561306         Valga Haigla  5656.267
## 14 588303       Järvamaa Haigla  6775.377
## 15 591303        Rakvere Haigla 14417.688
## 16 594303     Rapla Maakonnahaigla  4489.612
## 17 599303      Lõuna-Eesti Haigla  7819.659

Seejärel teeme valmis haiglatevaheliste tervishoiuteenuste vaheliste voogude andmestiku. Alljärgnevalt on lihtsuse huvides kuvatud joonisel ainult aastaseid rahavoogusid, mis on suuremad kui 10 000 eurot.

#leiame üksuse ja partneri id numbrid nimest
andmed$from=substr(andmed$yksus, 1, 6)
andmed$to=substr(andmed$partner, 1, 6)

#vaja jätte alles id-d ja summad ning agregeerida, 
#nii et jäävad alles vaid omavahelised. 
links %>%
 #jääb alles vaid tervishoiuteenuste eest maksmine
 filter(grepl("552230 Tervishoiuteenused", konto)) %>%
 #valime vajalikud tunnused
 select(from, to, makse) %>%
 #summeerime vood konkreetsete haiglate vahel
 group_by(from, to) %>%
 summarize(vood=sum(makse)) %>%
 #jätame alles vaid need vood, kus ka tehingupartneriks oleks haigla, 
 #kuid mitte ise
 filter(to %in% andmed$from,to!=from) %>%
 #jätame alles vaid vood, kus aastane summa on vähemalt 10000 eurot
 filter(vood>10)

#tulemus
links
## Source: local data frame [46 x 3]
## Groups: from [17]
## 
##   from   to   vood
##      
## 1 015312 016305 10.68026
## 2 015312 100307 24.93643
## 3 016303 016305 91.25026
## 4 016303 100307 25.91082
## 5 016303 100308 10.53907
## 6 016303 100309 10.00512
## 7 016303 179302 71.27568
## 8 016303 599303 15.54878
## 9 016305 016303 393.11765
## 10 016305 100307 15.29962
## # ... with 36 more rows

Kasutades lisapaketti igraph saame kujutada haiglate vahelisi seoseid graafiliselt või vaadata maatrikskujul. Käsus anname info, mis on seoste fail (d=links), mis on otspunktide fail (vertices=nodes) ja kas tahame nooltega jooni. Joonisel saab hiljem soovi korral erinevaid seadeid muuta.

#teisendame failid igraph objektiks
haiglatevork <- graph_from_data_frame(d=links, vertices=nodes, directed=TRUE) 

Võimalikke paigutuse tüüpe on palju. Sõltuvalt objektide ja seoste arvust saab leida sobivaima graafiku. Alljärneval joonisel on joone paksus võrdeline rahavoo suurusega ja haiglat iseloomustava ringi suurus positiivses seos haigla summaarsete väljamaksetega.

#üks võimalik joonis
par(mfrow=c(1,1), mar=c(0.5,0.5,0.5,0.5))
#et graafik oleks reprotseeritav
set.seed(3000)
plot(haiglatevork, layout=layout_randomly, edge.arrow.size=.3, 
edge.curved=1, edge.width=links$vood/100, edge.color="blue", 
vertex.size=nodes$suurus^(1/4),vertex.color="orange", 
vertex.label=nodes$nimi, vertex.label.color="black", vertex.label.cex=0.6) 

ver5

Käsitsi saab jooni ja otspunkti tõmmata paremini graafikul, mis on saadud käsuga tkplot. Üks võimalikke realisatsioone ongi esitatud sissekande alguses .

tkplot(haiglatevork, layout=layout_randomly, edge.arrow.size=.7, 
edge.curved=1,  edge.width=links$vood/50, edge.color="blue", 
vertex.size=nodes$suurus^(1/3), vertex.color="orange", 
vertex.label=nodes$nimi,vertex.label.color="black", vertex.label.cex=1) 

Analoogselt saab siis ilma suurema vaevata analüüsida ja kuvada ka teiste valitsemissektorisse kuuluvate asutuste omavahelisi rahavooge kasutades riigiraha.fin.ee andmeid.

Käesoleva postituse valmimisele olid mulle suureks abiks Taavi Unt ja Märten Veskimäe CITISest ning Eesti kõige entusiastlikuma R-i õpetaja Indrek Seppo konspektid. Finantstoe eest tänan Tartu Ülikooli rektori fondi.

Rubriigid: Näpunäide, Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s